Prayagraj Kumbh Mela Darshan 2019
Kumbh Mela Darshan 2016
Kumbh Mela Darshan 2015
Naga Sadhu Procession Kumbh Mela 2013
Kumbh Mela Darshan 2013

Back